GIỚI THIỆU CHUNG

   Địa chỉ: Phú Thịnh - Tây Phú - Tây Sơn - Bình Định

Email: c2tayphuts.binhdinh@moet.edu.vn

Điện thoại: 0563780522

 

1. Mô hình hoạt động: Chuẩn Quốc gia giai đoạn 3.

2. Đội ngũ giáo viên: Tổng số giáo viên 40 người, 96.8% giáo viên có trình độ Đại học.